KONFERENCJE KONTAKT

Kontakt

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A
01-381 Warszawa

tel: +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

NIP: 525-21-84-628
Regon: 016388701
KRS: 0000190385.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.100,00 PLN